A A A
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Członkowie Stowarzyszenia Transplantacji Serca,  Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, 

na skutek ponawiających się niejasności, złych komentarzy i interpretacji związanych z uchwałą o wykluczeniu Kol. Anny Julewicz ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca pragniemy przedstawić skonsultowane z kancelarią adwokacką stanowisko Zarządu Głównego.

Powód wykluczenia:

Statut STS określa w §16 powody wykluczenia członka ze stowarzyszenia, któreKol. Anna Julewicz wypełniła z naddatkiem a na temat, których przeprowadzono wielokrotnie rozmowy w gronie kolegów, Zarządu Stowarzyszenia oraz Kierownictwa Instytutu Kardiologii. O krzywdzących opiniach, aroganckim zachowaniu wielokrotnie otrzymaliśmy informacje od pacjentów oraz członków STS po przeszczepieniu. Na samowolę, brak stosowania zaleceń personelu, wewnętrznych regulaminów zwracali uwagę pracownicy IKARD. Po kolejnych naruszeniach zasad etycznych członka STS, poprosiliśmy o spotkanie kierownictwa Kliniki Transplantologii z Kol. Anną Julewicz, którego efektem jest zakaz wstępu do oddziału Transplantologii oraz przychodni przyszpitalnej. Również ten zakaz wielokrotnie został złamany.

III zebranie ZG 28/10/2017 poświęcone jakości, przejrzystości i odpowiedzialności pracy ZG, zarządów Kół oraz członków dało możliwość omówienia przypadków naruszania §16 Statutu przez Kol. Annę Julewicz. Głosowanie na temat podjęcia uchwały poprzedzone zostało dyskusją w gronie zebranych i przytoczeniu przykładów złych działań Kol. Anny Julewicz.

Tryb wykluczenia:

Statut STS nie określa trybu wykluczenia członka zwyczajnego a jedynie przyjęcie i wykluczenie członka honorowego przez Walny Zjazd STS. W będącym obecnie w procesie zmian i rejestracji nowym projekcie statutu możliwość odwołania od wykluczenia usunięto.  Jasno natomiast określone są zasady przyjęcia do STS [§13] czyli przez Zarząd Główny. Zestawiając analogiczne kompetencje udzielone w tym paragrafie, Zarząd Główny ma również możliwość składania wniosków i podejmowania uchwał o wykluczeniu członka zwyczajnego.

Odpowiedzialność zarządów oraz ochrona danych osobowych.

Kolejnym elementem poruszanym i źle interpretowanym przez niektórych członków STS jest wymienianie z imienia i nazwiska osób uczestniczących w posiedzeniach zarządu oraz w trakcie dyskusji nad konkretnymi sprawami. Protokoły, które na wniosek członków STS będą publikowane na głównej stronie STS zawierają bezstronny zapis spotkania sporządzony przez osobę protokołującą Panią Marię Tabaczyńską, Sekretarza Zarządu Głównego. Protokół z 28/10/2017 został także podpisany przez wszystkich uczestników zebrania z imienia i nazwiska. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych w Stowarzyszeniu odbywa się na podstawie pkt.1  Art. 23. w klauzuli zawartej w deklaracji członka STS „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Transplantacji Serca z siedzibą w Warszawie, ul. Niemodlińska 33 dla celów związanych z realizacją zadań statutowych STS oraz projektów i programów prozdrowotnych realizowanych przez Zarząd Główny STS i Koła STS.” a także na podstawie pkt 2,4,5 Art.23 ustawy o ochronie danych osobowych. Wymienianie z imienia i nazwiska organizatorów, uczestników, twórców, w każdej z publikowanych informacji o działalnościach Członków STS nie narusza ich prywatności ani nie informuje o danych wrażliwych oraz danych objętych ochroną, jak adres zamieszkania, PESEL, nr dok. i innych. Kontakt telefoniczny umieszczany jest za zgodą osoby odpowiedzialnej za kontakt z STS  – np. zapisy na spotkania.

Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, że podjęta uchwała zapobiegnie dalszym przypadkom niepozytywnych komentarzy ze strony pacjentów a także utrudnionej współpracy z personelem Instytutu Kardiologii. Zależy nam na tym, aby Pacjenci, Pracownicy i Dyrekcja Instytutu Kardiologii życzliwie odbierali działania Stowarzyszenia Transplantacji Serca, a kontrowersyjne lub niewłaściwe komentarze i zachowania nie podważały zaufania do naszych członków. Wszyscy członkowie mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach STS. Mogą inicjować prace, spotkania i zmiany poprawiające odbiór Stowarzyszenia w społeczeństwie oraz wspierające osoby przed i po przeszczepieniu. W każdym z przypadków powinniśmy przestrzegać zasad ustalanych przez instytucje, z którymi współpracujemy oraz zasad etyki i otwartości.
- W imieniu ZG STS Jarosław Cyrynger