A A A

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 


Okres realizacji programu

Okres realizacji programu obejmuje:

 1. etap organizacji programu, który trwa 6 miesiące od dnia wejścia wżycie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad Świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej, tj. od dnia 25 maja 2021r.
 2. etap realizacji, trwający 18 miesięcy od dnia zakończenia etapu organizacji programu
 3. etap ewaluacji, który trwa 3 miesiące od dnia zakończenia etapu realizacji.


Populacja objęta programem

Do 17 tysięcy świadczeniobiorców populacji województwa mazowieckiego powyżej 18. roku życia, którzy:

 1. Posiadają wstępne zdiagnozowane przynajmniej jedno rozpoznanie:
  • nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne,
  • niewydolność serca,
  • nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia,
  • wady serca zastawkowe.
 2. Wyrażą zgodę na udział w programie pilotażowym po uprzednim zapoznaniu się z jego warunkami.
 3. Wyrażą zgodę na przekazywanie danych z zakresu diagnostyki i terapii między ośrodkami realizującymi program pilotażowy.


Istotne elementy sieci kardiologicznej

 1. Infolinia kardiologiczna,
 2. Możliwość skorzystania z porad i konsultacji lekarz-lekarz,
 3. Ustanowienie Koordynatorów leczenia kardiologicznego,
 4. Ocena realizacji planów leczenia,
 5. Skoordynowana współpraca między ośrodkami w ramach sieci kardiologicznej
 6. Sprawowanie opieki kardiologicznej zgodnie z Wytycznymi procesu diagnostycznego i leczniczego Świadczeniobiorcy.